قالیچه گلفرنگ کامیابی

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 001

قالیچه گلفرنگ چله ابریشم  طراحی کامیابی

رجشمار  60

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه سفید (کرم)  حاشیه کرم (سفید)

جنس الیاف کرک  و ابریشم

چله ابریشم

اندازه : 1/16* 0/93 متر