قالی نقش ربعی لاکی

در دسترس بودن: موجود در انبار

قالی نقش ربعی

رجشمار  40

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه لاکی   حاشیه کرم(سفید)

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 3/15* 2/09 متر

ترنج کمی در وسط قالی نمی باشد